Stanovy Roverského kmene Neštěmice

Zpět

1. NÁZEV
2. VYMEZENÍ A ÚČEL
3. ČLENSTVÍ
4. KMENOVÝ SNĚM
5. KMENOVÁ RADA
6. SANKCE
7. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

1. NÁZEV
 1. Název kmene zní "Roverský kmen Neštěmice " (dále jen RKN).
Zpět na začátek

2. VYMEZENÍ A ÚČEL
 1. RKN je nedílnou součástí Junáka - svazu skautů a skautek České republiky
 2. Posláním RKN je:
  1. Umožnit svým členům pravidelné pobavení, odreagování od všedních starostí
  2. Nabídnout setkávání lidí, alternativní způsob života
  3. Sloužit společnosti a přírodě
Zpět na začátek

3. ČLENSTVÍ
 1. Členem RKN se může stát každý registrovaný člen Junáka - svazu skautů a skautek ČR po dovršení věku 15 let. Členství v RKN vzniká dnem, kdy kmenový sněm RKN schválí vstup člena do RKN.
 2. Členství je možné přiznat pouze osobě, které během tříměsíční zkušební doby coby čekatel na vstup do kmene uspořádá alespoň jednu akci a plní účast alespoň 75% na akcích RKN. Před svým vstupem do kmene si musí zvolit trest, který uzná Kmenový sněm, a který vykoná když poruší některý z bodů těchto stanov.
 3. Členství v RKN zaniká:
  1. ústním a písemným oznámením člena o vystoupení z RKN; oznámení musí být předneseno osobně i písemně Kmenové radě RKN. Členství zaniká 31 dní po oznámení poslednímu členu RKN, pokud si to vystupující člen nerozmyslí a neodvolá
  2. rozhodnutím kmenového sněmu o vyloučení člena při zvlášť hrubém či opakovaném porušování těchto stanov
  3. úmrtím člena
 4. Členové RKN mají právo
  1. podílet se na činnosti RKN
  2. svobodně vyjadřovat své názory a stanoviska k činnosti RKN
  3. vyvíjet vlastní činnost bez zásahů ze strany RKN
  4. být pravidelně a zevrubně informováni o činnosti všech orgánů RKN
  5. účastnit se akcí RKN a kandidovat a být voleni do orgánů RKN
  6. požádat kmenový sněm o odebrání či pozměnění některé z povinností vyplývající ze stanov
  7. vystoupit stanoveným způsobem z RKN
 5. Členové RKN mají povinnost
  1. uspořádat za jeden kalendářní rok alespoň jednu akci v rozsahu minimálně 24 hodin (akce velkého formátu - AVF) nebo více akcí v jakémkoli rozsahu (akce malého formátu - AMF či akce velkého formátu - AVF)
  2. mít alespoň 30% účast na akcích RKN
  3. dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy RKN
  4. platit členské příspěvky
Zpět na začátek

4. KMENOVÝ SNĚM
 1. Nejvyšším orgánem RKN je kmenový sněm RKN.
 2. Na kmenový sněm mají přístup pouze členové RKN a čekatelé na vstup do RKN.
 3. Zasedání kmenového sněmu svolává vůdce kmene nejméně jedenkrát ročně a dále vždy, když o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů RKN. Kmenový sněm je automaticky svolán na termín nejbližší akce po odstoupení nebo odvolání kmenové rady RKN.
 4. Kmenová rada RKN je povinna informovat každého člena a čekatele na vstup do kmene nejpozději měsíc před uskutečněním kmenového sněmu o jeho konání.
 5. Kmenový sněm RKN je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň třetina jeho členů.
 6. Ve výhradní kompetenci kmenového sněmu je:
  1. rozhodnout o zániku RKN
  2. rozhodnout o změně Stanov RKN a dalších dokumentů RKN
  3. rozhodnout o vyloučení člena z RKN
  4. rozhodnout o přijetí člena do RKN
  5. volit vůdce a další členy kmenové rady RKN
  6. odvolat kmenovou radu RKN, nebo její jednotlivé členy
  7. schvalovat výši členských příspěvků
 7. Kmenový sněm přijímá usnesení závazná pro činnost všech členů, čekatelů a orgánů RKN.
 8. Rozhodnutí podle odstavce 6, písmeno a musí být přijato čtyřpětinovou většinou přítomných členů kmenového sněmu, rozhodnutí podle odstavce 6, písmeno b - c musí být přijata třípětinovou většinou přítomných členů kmenového sněmu. Ostatní rozhodnutí jsou přijata tehdy, jestliže se pro přijetí vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.
Zpět na začátek

5. KMENOVÁ RADA
 1. Rada RKN je výkonným orgánem RKN, který řídí činnost RKN v době mezi zasedáními kmenového sněmu.
 2. Rada se skládá z vůdce, 1. zástupce, 2. zástupce a dvou členů rady.
 3. V čele Rady RKN stojí vůdce a řídí její činnost. Vůdce, jeho zástupci a členové rady jsou voleni kmenovým sněmem RKN na jednoleté funkční období. Jejich mandát vzniká okamžikem zvolení a zaniká okamžikem zvolení nového vůdce, respektive zástupce. O případné předčasné volbě vůdce nebo zástupce může rozhodnout kmenový sněm RKN.
 4. Vůdce v jeho nepřítomnosti nebo v případě, že tento nemůže svoji funkci vykonávat, zastupuje 1. zástupce, případně 2. zástupce Rady RKN.
 5. Rada se při své činnosti řídí stanovami schválenými RKN. Rozhoduje o činnosti kmene, tj. schvaluje program navržený členy RKN. Rada může změnit program, uzná-li to za vhodné. Je též rozhodčím mezi jakýmikoli spory uvnitř kmene. Rozhodnutí rady je závazné pro všechny členy a čekatele kmene.
 6. Každý člen rady může kdykoli během svého funkčního období odstoupit. Nahrazen bude členem kmene, kterého si zbytek rady vybere a který bude souhlasit. Rada může být rovněž odvolána, shodne-li se na tom nadpoloviční většina všech členů kmene.
Zpět na začátek

6. SANKCE
 1. Sankce budou uloženy členovi kmene při porušování stanov, a to následujícím způsobem: vykoná věc, kterou si sám zvolil jako trest při vstupu do kmene (schvalování přiměřenosti trestu je součástí přijímací procedury), nebo mu bude uložen trest podle předem sněmem schváleného soupisu trestů. Tresty ukládá kmenová rada.
Zpět na začátek

7. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ
 1. RKN hospodaří s prostředky, které získala:
  1. z členských příspěvků členů. Jejich výši, termín a způsob složení schvaluje kmenový sněm
  2. z vlastní činnosti
  3. z dotací
  4. z darů
  5. z dalších příjmů, pokud neodporují obecně závazným právním předpisům a Stanovám RKN
 2. Hospodaření a majetek RKN kontroluje Rada RKN.
 3. Při zániku RKN je majetek RKN převeden na středisko 427.02 Junáka - svazu skautů a skautek ČR.
Zpět na začátek

Stanovy - formát RTF, 37,2 kb

Zpět do organizace
© 2003 Roverský kmen Neštěmice | rs.nestemice@centrum.cz | Na hlavní stranu