Znak Junáka - svazu skautů a skautek ČR

Junák - svaz skautů a skautek ČR

Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými 50 000 členy je největším celostátním občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Zároveň je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, principům a metodám. Je také členem organizace dospělých skautů ISGF. Vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly pracovat a vždy se znovu obnovil. V roce 2001 jsme si připomněli 90 let od svého založení.

Poslání

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy, stanovenými zakladateli skautského hnutí.

Mission statement

Jsme společenstvím, v němž ČEST, PŘÁTELSTVÍ, UŠLECHTILOST, ZDATNOST, NEZIŠTNOST A ODVAHA patřily k těm nejvýše postaveným a respektovaným hodnotám. Vycházíme z těch nejlepších tradic, které vytvořila devadesátiletá historie Junáka v naší zemi. Chceme vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám. Naším cílem je přispět k výchově generace, která bude mít vzdělání, sebevědomí, cit, ambice, schopnost správně rozhodovat a řešit ty nejsložitější, malé i velké úkoly budoucnosti i současnosti. Věříme, že vztah a láska k vlasti a zájem o její blaho a prosperitu je tím prvním, správným vykročením do světového společenství. Věříme, že právě schopnosti našich lidí dorozumět se, spolupracovat a pomáhat dokáží, že rovnoprávnou přítomností naší země ve světovém společenství bude tato světová rodina o něco úplnější a bohatší.

Zdroj: Výroční zpráva Junáka 2000

Další stránky


© 2003 Roverský kmen Neštěmice | rs.nestemice@centrum.cz | Na hlavní stranu